Cần thợ nail nữ làm full time hoặc part time, biết làm tay chân nước, bột và gel. Tiệm vùng Apopka, khu Mỹ trắng. Xin liên lạc: 407-960-6245