Tiệm vùng Apopka cần thợ nail nữ biết làm bột, chân tay nước, waxing. Xin liên lạc: 407-814-1737