Phở 88 ở Colorado cần bếp chính xào giỏi.Bao lương $4,000, bao ăn ở, có chỗ làm cho vợ con (nếu cần). Liên lạc: 970-260-9799