Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Arkansas (1) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: North Little Rock (1) - đổi thành phố

Chúng tôi có bán trại gà vùng NW Arkansas. 6 chuồng 43 x 500, giá 1 triệu 520$, 4 chuồng 66 x 600, giá 2 triệu 825$. 8 chuồng 44 x 520, giá 3 triệu 650$. 8 chuồng 55 x 600, giá 4 triệu 650$. 16 chuồng 55 x 600, giá 9 triệu 150$. Xin liên lạc Lena Nguyễn: 832-964-3931