Cần 1 dì dưới 65t giữ 2 bé tuổi 9 tháng và 3 tuổi, lương $1,800/ tháng, không cần nấu ăn, bao ăn ở, chỉ giữ ban ngày. L/L Tùng: 312-483-9855