Cần sang tiệm nail ở tiểu bang Vermont, khu trung tâm thương mại lớn, Mỹ trắng, tip cao, giá cao, khách đông, 6 ghế, 8 bàn, p.wax, bán $65K. L/L Hà: 802-922-4549