Cần thợ nail có kinh nghiệm làm bột, pink and white, bột nhúng, gel và tay chân nước. Xin liên lạc call/text: 817 706 4428 817-706-4428

Cần Thợ bột P/W, dipping powder, Facial biết tiếng anh bao lương $800 trở lên tuỳ theo khả năng, làm ở For Worth. Xin Liên Lạc: 469-230-7896