Cần thợ nails nam bao $3000, thợ nails nữ bao $3500 biết wax. Thợ bột nữ, biết wax bao $5000, thợ bột nam bao $4000. Thợ mới học nghề/mới lên tay nghề, lương có thể thương lượng. Xin liên lạc: 678-793-8637