Cần thợ làm bột hoặc tay chân nước. Tiệm ở Valdosta, cách ATL 3hrs. Lương cao, tip hậu. Có phòng riêng cho thợ ở xa. L/L Dũng: 626-652-5143