Cần thợ Nữ có kinh nghiệm. Tiệm 1: Ở Dundwoody, lương rất khá, trả tiền mặt or check 50/50. Tiệm 2: Ở Tucker, sắp khai trương, có 30 ghế. Rất tiện đường. L/L: 716-994-4262