Cần thợ biết làm đủ thứ hoặc tay chân nước. Bao lương/ăn chia. Good tip. Tiệm vùng Tucker, cách chợ HK 10 phút. Khách 1/2 trắng và 1/2 đen. Chỗ làm thoải mái, vui vẻ. Xin liên lạc: 404-966-1714