Cần thợ biết làm bột và tay chân nước, bao lương $900 có chổ ở, tiệm cách Dallas 2.5hrs. Xin liên lạc: 903-276-7484

Vì không có người trông và con còn nhỏ, 10 spas/10 bàn, khu Mỹ trắng, tiệm có khách đông sẵn, rent $4200 bao nước, có hơn 200 màu dipping, hơn 300 màu GEL, hơn 400 màu thường (OPI) - Xin L/L Peter 903-949-9079