Cần thợ Nam/Nữ biết làm đủ thứ hoặc tay chân nước. Tiệm vùng Stone Mountain. Xin liên lạc: 404-642-8156

Cần thợ bột và thợ tay chân nước, làm full-time/part time. Tiệm ở vùng Stone Mountain. Good income. Xin liên lạc: 770-469-0556 (W)