Cần thợ biết làm bột và CTN. Tiệm cách ATL 3 tiếng, có phòng riêng. Khu Mỹ trắng. Mùa hè 4K-5K/m, mùa đông 3.5K-4.5K/m. XLL: 404-988-5852