NEW! Cần GẤP nhiều thợ biết làm bột. Tiệm ở Gwinnett. Chỗ làm vui vẻ. Xin liên lạc: 404-610-4115

Cần thợ Nữ biết làm SNS, P&W hoặc everything. Tiệm ở Snellvile. Bao lương hay ăn chia tùy theo khả năng. Xin vui lòng liên lạc: