Tiệm ở Smyrna, good location, có chợ. Có 8 ghế còn mới, 6 bàn, mới remodel, tiền rent rẻ. Giá cả thương lượng. Cần biết thêm chi tiết xin liên lạc: 678-650-1320

Cần thợ bột va tay chân nước, nếu biết làm tất cả thì tốt, bao lương hoặc ăn chia. Xin liên lạc: Lan 770-910-3672, Thuy 404-514-8764 770-910-3672