Cần thợ nam/nữ có kn biết làm everything, bao lương $1000/6 ngày, bao ở và cần thợ tay chân nước. Xin gọi gấp: 713-732-8019