Cần gấp thợ nail biết wax, ưu tiên cho thợ nữ. Tiệm ở 3 locations: Clearwater, Sarasota, Palm City. Khu Mỹ trắng 100%. Xin liên lạc: 941-807-6474