Cần người giữ 2 bé 8 tuổi và 1 tuổi, lương $1300/m, phụ nấu ăn. Nếu làm tốt sẽ tăng lương. L/L Liên: 512-393-4463