Cần thợ tay chân nước, vùng Rowlett khu Mỹ trắng, tip cao. L/L: 972-522-9342 (C)