Tiệm khu Mỹ trắng tip cao tiệm giá cao và rất bận cần thợ nail nam nữ gấp, thợ bột deeping powder chân tay nước facial waxing. Tiệm ở Rock Wall cách Garland 20 phút, bao lương tùy theo kn, cần người clean up. L/L: 972-256-6188