Biết làm everything hoặc tay chân nước. Bảo đảm lương $4,500/tháng. Tiệm ở GA, cách chợ HK 1hr45'. Khách Mỹ trắng, giá cao, tip hậu. Giá Delux Pedicure: $36, $42, $50, dip: $40, $45. Có chỗ ở cho thợ xuyên bang. Xin liên lạc: