Cần người giữ trẻ dưới 60 tuổi. Nhà cách Atlanta 1h50'. Bao lương $1,500/tháng. Xin liên lạc: 404-723-2966