Cần thợ làm bột và tay chân nước. Bao lương $150/ngày, bao ăn ở. Tiệm ở Alabama. Xin liên lạc: 404-573-9109