Cần người giúp bác sỹ mổ. Mọi chi tiết xin liên lạc: 770-814-9533 (W)