Tiệm đông khách cần thợ Nam/Nữ làm everything hoặc chân tay nước. Vùng Mỹ trắng, lương cao, tip hậu. Bao lương hoặc ăn chia tuỳ theo khả năng. Xin liên lạc: 404-429-7723