Cần Thợ Nails có income, có chỗ ở. Liên Lạc: 512-351-0167