Tiệm nail mới build 1.5 năm, rộng 2400sft cần bán, khu Mỹ trắng, mới, đang phát triển. Xin l/l: 214-886-8022