Cần thợ nữ chân tay nước và thợ bột, bao lương hoặc ăn chia tùy ý. Tiệm mở cửa 6 ngày/tuần, gần Longview cách Dallas 2 tiếng, khu Mỹ trắng. Xin liên lạc: 903-668-2888