Có kinh nghiệm làm bột. Tiệm ở Loganville & Athens. Bao lương $4,000/tháng trở lên hoặc ăn chia tùy khả năng. Xin liên lạc: 678-654-8232 (C)