Tiệm vùng Little Elm, khu Mỹ trắng, nhiều khách walk-in. Cần gấp thợ có kinh nghiệm dipping, wax, facial. Bao lương hoặc ăn chia tùy ý. Gọi đi làm ngay. Xin liên lạc