Vì không người trông coi cần sang tiệm Phở ở Kyle TX. L/L: 714-592-9138