Cần thợ nữ biết làm đủ thứ, bao lương $150/ngày, hoặc ăn chia. Tiệm khu Mỹ trắng, tip rất cao, ở Kennesaw/Acworth. L/L: 678-343-7119