Cần thợ Nữ biết làm tay chân nước, gel manicure, bột càng tốt. Tiệm vùng Kennesaw, Acworth. Khu Mỹ trắng. Lương cao, tip hậu. Thật lòng muốn làm xin liên lạc Tammy: 770-966-8638 (10am-7pm)