Cần thợ biết làm P&W, SNS. Cần gấp thợ Nữ biết làm Gel Manicure & TCN. Chấp nhận bao lương or ăn chia tùy khả năng. Tiệm ở Kennesaw-Acworth, khu Mỹ trắng. Lương cao, tips hậu. Xin liên lạc: 770-966-8638

Cần thợ tay chân nước & bột. Tiệm rất đông khách. Lương cao, tips hậu. Bao lương tùy theo tay nghề. Chủ vui vẻ. Tiệm ở Kennesaw. Xin liên lạc: 404-933-7317