Tiệm trong khu Kroger vùng Keller. Tiệm có 6 bàn, 6 ghế, có phòng wax. Xin liên lạc Jenny/Chris: 817-891-1768

Tiệm ở Keller TX, khu Mỹ trắng tip cao cần thợ làm đủ thứ, bao lương $900/w. Xin vui lòng liên lạc Diễm: 817-371-7764

Cần thợ nail nữ chân tay nước, khu Keller, tiệm nghỉ ngày Chủ Nhật. Xin liên lạc: 817-714-4997

Tiệm Keller, cần thợ bột bao lương tùy theo kinh nghiệm $800-$900, thợ chân tay nước biết làm gel $700, cần thợ weekend. Xin liên lạc: 619-398-6364

Cần thợ nail nữ kn bột, dip powder, eyelash. Bao lương $700 & up tùy kn. Medi/Pedi FT/PT, khu trắng. Tiện cho thợ ở Keller- Haltom- Arlington (có thể đi chung xe). L/L: 469-235-4273