Cần thợ nails bột và thợ tay chân nước, biết làm dip, bao lương $800, FT/PT. Tiệm đông khách ở Keller. Xn gọi: 619-398-6364

Tiệm ở Keller TX, khu Mỹ trắng tip cao cần thợ làm đủ thứ, bao lương $900/w. Xin vui lòng liên lạc Diễm: 817-371-7764