Cần thợ nail nữ bao $800 nếu biết làm bột, bao $700 chân tay nước. Tiệm khu Keller. Xin liên lạc: 817-891-1768

Tiệm ở Keller đông khách, tip cao cần thợ bột P/W, dip, gel bao $900. Thợ chân tay nước bao $700. Cần thợ part-time. L/L: 817-818-0581

Tiệm ở Keller TX, khu Mỹ trắng tip cao cần thợ làm đủ thứ, bao lương $900/w. Xin vui lòng liên lạc Diễm: 817-371-7764