Tiệm ở SOUTH CAROLINA cần thợ BỘT or TCN bảo đảm trên $1,200/tuần, thợ giỏi không dưới $1,500/tuần 6 ngày. Tiệm dip nhiều, khách Mỹ Trắng, tip $200 trở lên, chia turn theo máy công bằng, có nhà riêng sạch. 909-919-6309