Cần thợ bột kinh nghiệm biết làm đủ thứ - Solar Pink&White và bột nhúng, tiệm đông khách, khu Mỹ Trắng tiếp cao, bao lương quanh năm, $1000 - $1200/tuần, chổ làm vui vẻ, có thể đi chung xe với chủ đến chổ làm. Xin liên lạc Trinh: 214-727-0776