Income trên $600K/năm, rent gần $3000/m, bán $239K. Xin liên lạc: 469-879-1741