Tiệm ở Grapevine gần Colleyville cần thợ tóc, có kinh nghiệm sẽ bao lương. Xin vui lòng liên lạc Hân Lê: 972-765-4769

Tiệm ở Grapevine khu Mỹ trắng, tip cao cần nhiều thợ nails biết làm đủ thứ, du HS OK. Xin liên lạc: 214-256-6543