Cần thợ nails kinh nghiệm, biết solar, bột dip, bao lương $900-$1200 tùy theo khả năng. Mở cửa: 10am-7pm, thứ Hai-thứ Bảy. Tiệm cách Dallas 1 tiếng 15', bao ở. Xin liên lạc Joseph Phạm: 817-907-8671

Cần thợ có kinh nghiệm Gel, SNS. Bao lương từ $1,000/tuần trở lên, tip cao. tiệm ở Gainesville, GA. Mọi chi tiết xin liên lạc: 770-536-1411