Herbal Nails & Spa at Arrowhead Lakes, Glendale, AZ. Đang rất cần nhiều thợ bột & tay chân nước, wax, facial, eyelash extention. Bao lương từ $800-$1200 Tùy theo khả năng.Website :http://herbalnailspa.com. 480-500-8000