TIệm nail vùng Mỹ trắng ở Fort Worth, 8 bàn, 14 spa chair, income $8,000 - $10,000 / w, rent $2,000, giá bán $160K. Liên lạc Thúy: 972-567-3635