Tiệm gần downtown Ft. Lauderdale, nằm trong khu plaza có IHOP. Tiệm đông khách sang, có 6 ghế mới thay, 5 bàn nail, rent $2,600/ tháng. Giá sang $65,000. Xin liên lạc Minh: 561-713-5577