Cần thợ biết làm đủ thứ. Tiệm ở Fairburn, khu 40% Mỹ trắng, 60% Mỹ đen. Lương từ $3,600 - $5,000/tháng, good tip. XLL: 678-763-7896