Cần thợ biết làm everything hoặc thợ chân tay nước. Tiệm ở Elberton, GA. Tiệm Mỹ trắng đông. Bao lương nếu cần. Xin liên lạc: 706-498-5263 (C)