Cần gấp thợ biết làm đủ thứ & thợ chân tay nước, không ngại tuổi tác ở Duncanville, bao lương theo khả năng, lương trả check/cash 50/50, chỗ làm vui vẻ. Xin gọi Hằng: 817-507-8409