Tiệm ở Douglasville, GA. Trong khu Walmart Center, rộng 1,500 sqf. Tiệm rất đông khách, income cao. Giá sang: 90K. Thật lòng muốn sang xin liên lạc: 770-947-3507

Cần thợ Nam/Nữ biết đủ thứ. Tiệm khu Mỹ trắng, khách đông, làm việc vui vẻ. Income cao. Tiệm cách downtown Atlanta 30 phút. Khu Douglasville, GA L/L: 404-786-1218