Tiệm nail ở Deltona, cần thợ biết làm tay chân nước hay biết làm đủ thứ càng tốt. Bao lương hoặc ăn chia tùy khả năng. Xin liên lạc: 386-561-1598