Cần thợ nails gấp, good tips, ở Coopper City. Cần người giữ trẻ, có phòng riêng, từ 50-60 tuổi. Xin gọi: 954-625-0553