Cần thợ biết làm bột, chân tay nước hoặc làm everything, full time/part time. Tiệm ở Conyers. Xin liên lạc: 678-662-5894