Cần thợ bột giỏi biết làm đủ thứ, full time/part time. Hướng 85 North, cách Mall of GA 25 phút. Trong Shopping Quarter Food. Liên hệ: 404-966-3080