Tìm thợ nail FT/PT, bao lương, tiệm vùng Cedar Hill cách Arlington 15 phút. Xin liên lạc: 682-583-3940

Tiệm đông khách cần thợ bột và tay chân nước có bằng, không kinh nghiệm sẽ train, bao lương or ăn chia. Tiệm cách Arlington & Grand Prarie 15 phút. Xin liên lạc: 972-293-8808