Cần nhiều thợ giỏi bột và tay chân nước. Tiệm ở Cedar Hill và Denton, lương từ $900 trở lên, gọi đi làm ngay. Xin vui lòng liên lạc: 443-204-2436

Tìm thợ nail FT/PT, bao lương, tiệm vùng Cedar Hill. Xin liên lạc: 682-583-3940