Cần người làm việc tại trại gà thịt ở Calvert, Texas (gần Houston), có sức khỏe tốt, biết về cơ khí và điện, bao ăn ở. Xin liên lạc: 512-667-8123