4 chuồng trứng xây năm 2007 và 2014, giá $1.8Mil, Samderson - Waco Division. L/L: 254-931-3994