Cần nhiều người làm trong trại gà trứng ở Caldwell, TX, bao ăn ở, lương thỏa thuận. Vợ chồng làm chung càng tốt. Liên lạc: 682-559-8125